voordelig woonkrediet

met gewestwaarborg

U bent hier: Home

» Kan ik lenen bij Onesto?

» Ik wil algemene informatie over woonkredieten

» Ik zoek een voordelig woonkrediet


Zoeken
Vraag hier een offerte aan
of BEL gratis 0800/15 007
voor meer informatie

Login  als klant of als partner

Onesto is een merk van Onesto KredietmaatschappijNV, Graaf van Loonstraat 15/1 te 3580 Beringen (RPR Hasselt 0401349970), en wordt gebruikt door de diverse erkende kredietmaatschappijen voor sociaal woonkrediet die lid zijn van de groep Onesto. In de hiernavolgende tekst worden de merkhouder en de ermee verbonden vennootschappen (filialen) verder Onesto genoemd.


Privacyregeling

Deze regeling is van toepassing op de Onesto website en op alle Internet-initiatieven van Onesto


Het verwerken van persoonsgegevens

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In het kader van onze activiteit als sociale kredietgever verzamelen en verwerken we volgende persoonsgegevens van onze klanten en, na hun goedkeuring, van onze prospecten:
•    identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email, rijksregisternummer
•    persoonlijke kenmerken zoals geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
•    Socio-demografische gegevens zoals uw gezinstoestand, burgerlijke staat, …
•    Gegevens met betrekking tot het beroep zoals statuut, werkgever
•    Gegevens over het inkomen, de uitgaven en het vermogen
•    Gegevens over verzekeringen en waarborgen
•    Financiële gegevens, rekeningnummers en transactiegegevens m.b.t. de betaling van een krediet
•    Gegevens met betrekking tot de woning zoals ligging, type, waarde, technische kenmerken, energieverbruik

De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van Onesto Kredietmaatschappij NV, Graaf van Loonstraat 15/1 te 3580 Beringen. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om u een weloverwogen voorstel te kunnen doen over het financieren van uw woonproject en het verzekeren van de risico’s die daarmee samenhangen.

Onesto kan deze gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, maar enkel voor haar eigen diensten en producten.


Delen van uw gegevens

Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Onesto zal uw persoonsgegevens nooit verkopen.
Om onze wettelijke verplichtingen na te komen kunnen we bepaalde persoonsgegevens delen met de in de wet opgelegde partijen. Zonder volledig te kunnen zijn, vermelden we:
•    de Nationale Bank van België als verantwoordelijke voor de Centrale voor Krediet aan Particulieren;
•    het Vlaamse Gewest, dat Onesto heeft erkend als Sociale Kredietmaatschappij voor leningen met gewestwaarborg.

Voor operationele redenen en om onze diensten te kunnen aanbieden is het soms noodzakelijk dat we een beroep doen op zorgvuldig gekozen instanties en organisaties (“derden”) en daarmee persoonsgegevens delen. De gegevens die worden gedeeld blijven beperkt tot wat noodzakelijk is om de beschreven doeleinden te realiseren. Ze kunnen maar worden gebruikt binnen de strikte grenzen van hun contractuele opdracht en op voorwaarde dat deze derden ook op een veilige en wettelijk correcte manier met uw gegevens omgaat. Het gaat, zonder volledig te zijn, bijvoorbeeld om partijen die Onesto financieren en in dat kader rechten verkrijgen op toegekende kredieten of om partijen die digitale toepassingen leveren om onze werking te verzekeren.

We kunnen persoonsgegevens ook met andere derden delen, maar enkel indien u ons hier de toestemming voor geeft.  Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU indien ze zich niet expliciet ertoe verbonden hebben om zich te houden aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of Europese GDPR).


Geen automatische verwerking

Hoewel uw gegevens mogelijk automatisch verwerkt worden, zullen ze steeds ook door vertegenwoordigers van de verwerker persoonlijk behandeld worden vooraleer er een besluit wordt over genomen.  

Bewaren van uw gegevens

Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, bewaard of zolang als wettelijk vereist.


Welke rechten heeft u?

Onesto vrijwaart onderstaande rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens:
•    U heeft steeds inzagerecht in uw persoonsgegevens
•    U kan ons vragen gegevens te wijzigen of aan te vullen
•    U kan bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.
•    U heeft het recht om een kopie van uw persoonsgegevens aan ons te vragen die we aan u of – in opdracht van u – aan een andere partij bezorgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm.
•    U heeft het recht op ‘vergetelheid’ dat wil zeggen dat u ons kan vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:
•    Onesto heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld of verwerkt
•    De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in
•    De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. Er geldt een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken
•    De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig, bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking
•    Als de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken, zijn we wettelijk verplicht om de gegevens te wissen


Klachten - contacten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan horen wij die graag.
U kan ons daarvoor eenvoudig bereiken via onze contactgegevens: Onesto Kredietmaatschappij, Graaf van Loonstraat 15/1 te 3580 Beringen of per mail aan privacy@onesto.vlaanderen.
U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel. Dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming in België.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van een website te vergemakkelijken.

Onesto maakt slechts beperkt gebruik van cookies. U kunt hier klikken  om na te gaan welke cookies er worden gebruikt. U kan deze cookies uitschakelen in de instellingen van uw browser. Mogelijk kunt u dan geen gebruik meer maken van de chatfunctionaliteit op onze website.

In de opties van uw browserinstellingen kunt u ook aangeven dat u alleen cookies aanvaardt mits uw uitdrukkelijk akkoord.


Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

Onesto behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail.


Algemeen wettelijk voorbehoud


Alle informatie op deze site mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Het gebruik van de diensten van Onesto betekent dat de bezoeker van Onesto zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Onesto en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van Onesto en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Onesto. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.


Aansprakelijkheid

Onesto kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de gepubliceerde informatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Onesto garandeert echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Onesto is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien Onesto gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat Onesto een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Onesto is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.


Deze verklaring is van kracht sinds 25 juni 2018.


 

Home  | Contact  | Sitemap  | Disclaimer
Created by Ideaxis.com & copyright 2007-2008 Onesto